Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

MLADINA: MSOS in društva

MLADINSKI SVET OBČINE SEVNICA

MSOS
Kvedrova cesta 30c
8290 Sevnica

mladisevnica@yahoo.com
http://www.msos.sevnica.org

Predsedstvo:
Predsednica: Mojca Metelko
Podpredsednika: Matic Železnik in Grega Repovž

Nadzorni odbor:
predsednik: Matej Grm
člana: Matej Leskovšek
Neva Starc


MSOS je organizacija, katere krovna organizacija je Mladinski svet Slovenije (MSS). MSOS sestavlja 12 organizacij, katerih članstvo in vodstvo mora imeti člane v starostni skupini med 15 in 29 letom starosti, vseh članov vključenih organizacij pa že presega 1000. Vsaka polnopravna organizacija članica MSOS ima enega člana v izvršnem odboru, med katere so razdeljene posamezne naloge potrebne za naše delovanje.

Mladinski Svet Občine Sevnica se je ustanovil 25.01.2003 in od navedenega datuma dalje izvedel že kar nekaj prireditev ter projektov. Da bi našli nek ustrezen mehanizem, s katerim bi pritegnili mlade, da se aktivno udeležujejo naših dogodkov, smo se odločili, da za vsakim projektom s področja mladinskih struktur, sociale, izobraževanja. organiziramo tudi kulturne prireditve, koncerte, festival ter tako pokrijemo vsa področja, ki mlade zanimajo. MSOS je bil najemnik prostorov (t.i. MC Sevnica) v velikosti 135 m2.

Finančna sredstva nam je v letih 2003, 2004 in 2005 zagotovila občina iz proračuna, ker v občini nismo imeli nobene krovne organizacije, ki bi združevala mlade, teh financ ni bilo tako težko pridobiti. Javljamo pa se tudi na različne razpise, za financiranje naših tekočih projektov in dejavnosti (Urad RS za mladino, Movit, JSKD...).

Mladinski Svet Občine Sevnica je organizacija, ustanovljena skladno z Zakonom o mladinskih svetih. Njena naloga je voditi in izvajati mladinsko politiko na lokalnem nivoju, spodbujati, povezovati, informirati in predstavljati mladinske organizacije na lokalni, državni in mednarodni ravni. Organizacija je neprofitna in naj ne bi bila projektno usmerjena, do sedaj se je organizacija ukvarjala z izvajanjem različnih dejavnosti na področju mladinskih struktur, ki pa je drugače domena Mladinskega centra. Po ustanovitvi Mladinskega centra se bo organizacija ukvarjala pretežno z nalogami navedenimi zgoraj. Tako je namen MSOS do ustanovitve Mladinskega centra (ta projekt je prav tako MSOS-u prioriteten) organizirati različne dejavnosti za mlade.

V letu 2006 je Občina Sevnica ustanovila javni zavod KŠTM Sevnica, ki pokriva tudi področje mladinske dejavnosti, znotraj katere se zavzemamo za vzpostavitev celovitega neodvisnega Mladinskega centra, ki bi predstavljal osrednjo institucijo za izvajanje aktivnosti za mlade.

Odločitve na lokalni ravni najbolj vplivajo na vsakodnevno življenje mladih, zato se Mladinski Svet Občine Sevnica zavzema predvsem za:

  • aktivnejšo participacijo mladih v sistemu javnega odločanja,

  • boljše informiranje mladih o pomembnih družbenih vprašanjih in načinih reševanja ter vplivanja nanje,

  • prostovoljnemu delu med mladimi, kot obliki socialnega sodelovanja,

  • pridobivanja izkušenj in s tem izpolnjevanja pričakovanja mladih in družbe,

  • boljšemu razumevanju mladih in

  • vzpostavljanju tesnejših stikov mladih v sistemu lokalne samouprave.

Hkrati želimo mladim omogočiti, da aktivno sodelujejo pri reševanju aktualnih družbenih vprašanj in problematik ter s tem pripomorejo k razvoju sodobne občine na njeni poti v boljšo prihodnost.

V Mladinski svet občine Sevnica so včlanjeni:

Študentski klub Sevnica, Slovenska demokratska mladina - OO Sevnica (podmladek SDS), Salezijanski mladinski center Sevnica, Športno društvo Blanca, Mladinsko umetniško kulturno in socialno društvo PTZ, Mlada Slovenija - RO Posavje (podmladek N.Si), PUM - posavska unija mladih - Lokalni odbor Sevnica, Društvo K.N.O.F., Mladinsko društvo Šentjanž, Mladinska sekcija Krmelj, DKŠD Svoboda Krmelj


DRUŠTVA, ki delujejo na področju mladinskih dejavnosti v občini Sevnica:

DELAVSKO KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO SVOBODA KRMELJ
Krmelj 53
8296 Krmelj
Kontakt: Berta J. Logar
041/840-003

DRUŠTVO KMEČKE MLADINE ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 3
8292 Zabukovje nad Sevnico
Kontakt: Branko Klenovšek

DRUŠTVO K.N.O.F.
Ob gozdu 11
8290 Sevnica
Kontakt: Mojca Metelko
www.knof.si

051/309-063

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TRŽIŠČE
p.p. 12
8295 Tržišče
Kontakt: Mojca Simeonov>
031/745-806

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER SEVNICA
Glavni trg 15
8290 Sevnica
Kontakt: Blaž Jene
www.smc-sevnica.si

041/627-728

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO GLASBE
Gabrijele 29
8296 Krmelj
Kontakt: Matej Zabukovec
041/245-596

GLEDALIŠKO UMETNIŠKO DRUŠTVO SKRITO OB STRANI
Ribniki 61
8290 Sevnica
Kontakt: Grega Močivnik
031/341-889

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO LUKOVEC
Lukovec 28
8294 Boštanj
Kontakta: Alenka Kozorog
051/680-288, 031/673-513

MLADINSKO DRUŠTVO ŠENTJANŽ
Šentjanž 14
8297 Šentjanž
Kontakt: Grega Repovž
031/692-679

MLADINSKO UMETNIŠKO KULTURNO SOCIALNO DRUŠTVO PTZ
Kvedrova cesta 30 c
8290 Sevnica
Kontakt: Damir Fatić
031/379-085

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO VEČNO MLADI ŠMARČNA
Šmarčna 4 b
8294 Boštanj
Kontakt: Aleš Felicijan

ŠTUDENTSKI KLUB SEVNICA
Prvomajska ulica 15
8290 Sevnica
Kontakt: Gašper Kostrevc
www.sksevnica.org

031/880-540


AKTUALNA ZAKONODAJA:

V Uradnem listu RS (št. 42/2010) sta objavljena Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-A). Spremni dopis iz Ministrstva za šolstvo in šport, Urada za mladino si lahko ogledate s klikom na povezavo:

Sprejem mladinskih zakonov, Urad za mladino

Neposredni povezavi do obeh zakonov pa sledi:

ZJIMS: http://www.uradni-list.si/1/content?id=97951 in

ZMS-A: http://www.uradni-list.si/1/content?id=97952

Veljati začneta 12.06.2010