Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

KŠTM Sevnica

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, ki se v javnosti predstavlja s kratico KŠTM Sevnica, deluje od srede meseca septembra 2006 na Glavnem trgu 19 (nad matičnim uradom, in sicer v bivših prostorih obrambe).

KŠTM Sevnica opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti. Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih, s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Sevnica.

KŠTM Sevnica organizira razne javne prireditve in upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem, Kulturno dvorano Sevnica, Turistično informacijsko pisarno Sevnica, Športnim domom Sevnica, Športno dvorano Sevnica, Bazenom Sevnica, Mladinskim centrom Sevnica, Pristanom in čolniščem Orehovo in z upravo KŠTM Sevnica.

V upravi zavoda deluje pet notranje organizacijskih enot, in sicer:

 • služba za splošne zadeve, kjer je zaposleno pet delavcev;

 • služba za kulturo, kjer sta zaposlena dva delavca;

 • služba za šport, kjer je zaposlen en delavec;

 • služba za turizem, kjer sta zaposlena dva delavca;

 • služba za mladinske dejavnosti, kjer sta zaposlena dva delavca.

Vizija KŠTM Sevnica se glasi: "Poiskali smo ljudi, ki si želijo zmage!" in to vizijo skušamo vsi zaposleni v zavodu po svojih najboljših močeh in vsak na svoj način uresničevati.

Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Direktor kot poslovodni organ samostojno:

 • vodi poslovanje zavoda,

 • vodi strokovno programsko delo zavoda,

 • usklajuje in organizira delovni proces v zavodu,

 • predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,

 • skrbi za prepoznavnost zavoda v širšem družbenem okolju,

 • izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejme svet zavoda,

 • pripravlja predlog finančnega in poslovnega plana in vse posamične odločitve v zvezi z njegovo izvršitvijo in daje o njih mnenje in predloge,

 • sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, na podlagi mnenja sveta zavoda,

 • skrbi za uspešnost, produktivnost in ekonomičnost poslovanja,

 • skrbi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zavod do ustanovitelja in širšega družbenega okolja,

 • skrbi za zakonitost dela zavoda,

 • skrbi za pravilno materialno poslovanje zavoda in še posebej ekonomsko smotrno porabo njegovih sredstev,

 • skrbi za namenskost porabe sredstev zavoda, določene z finančnim planom zavoda,

 • skrbi za pravilen odnos do uporabnikov zavoda,

 • pripravlja gradiva in sodeluje na sejah sveta zavoda,

 • najmanj dvakrat letno poroča ustanovitelju in svetu zavoda,

 • sprejema posamične splošne akte v skladu za zakonom in statutom v zvezi z delovanjem zavoda,

 • sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest na podlagi mnenja zavoda,

 • opravlja druge zadeve v skladu z veljavnimi predpisi, tem statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.

Poleg uprave ima zavod še dva organa, in sicer svet zavoda in programski svet.

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte zavoda,

 • sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvajanje,

 • sprejema finančni načrt (proračun) zavoda in zaključni račun zavoda,

 • predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti zavoda,

 • na predlog direktorja daje predhodno mnenje k aktu o sistemizaciji delovnih mest, ob upoštevanju zakonodaje, ki ureja negospodarske dejavnosti in kolektivne pogoje za negospodarske dejavnosti,

 • daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

 • sprejema programske zasnove javnih medijev zavoda,

 • na predlog direktorja imenuje in razrešuje odgovorne urednike javnih medijev ob upoštevanju zakona o medijih,

 • opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,

 • daje soglasje k cenam storitev in najemninam,

 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom in statutom zavoda.

V svetu zavoda je 11 članov, in sicer šest predstavnikov ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda in štirje predstavniki zainteresirane javnosti z vseh področij delovanja zavoda.

Člani sveta zavoda so:

 • Annemarie Culetto (predlagatelj TZOS – turizem)

 • Miran Grubenšek (predstavnik ustanovitelja)

 • Alenka Kozorog (predstavnica zaposlenih)

 • Danica Kramžar (predstavnica ustanovitelja)

 • Janez Kukec (predstavnik ustanovitelja)

 • Jože Novak (predlagatelj ZKD – kultura) – namestnik predsednice

 • Klaudija Redenšek (predstavnica ustanovitelja)

 • Sanja Slemenšek (predlagatelj MSOS – mladina)

 • Bruno Vidmar (predlagatelj ŠZ – šport)

 • Stanislava Žičkar (predstavnica ustanovitelja)

 • Vanja Žulič (predstavnica ustanovitelja) – predsednica

Programski svet je strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorici in svetu zavoda mnenja, predloge in usmeritve za razreševanje posameznih vprašanj.

Programski svet ima naslednje pristojnosti:

 • direktorju in svetu zavoda daje pobude, predloge, mnenja in usmeritve v zvez z izvajanjem dejavnosti zavoda,

 • razrešujejo posamezna vprašanja,

 • pomagajo pri dvigu kvalitete ponudbe dejavnosti zavoda,

 • prenašajo strokovne izkušnje iz drugih okolij,

 • skrbijo za celovitost ponudbe dejavnosti zavoda.

Člani programskega sveta so:

 • Andrej Lisec za področje kulture,

 • Martin Kuhar za področje športa,

 • Cvetka Jazbec za področje turizma,

 • Alen Žičkar za področje mladinskih dejavnosti

 • in Mojca Švigelj predstavnica zaposlenih.


KŠTM Sevnica si prizadeva za boljše in aktivnejše življenje naših prebivalcev na vseh področjih svojega delovanja, zato organizira razne prireditve za občane in se po svojih močeh trudi pomagati društvom v občini pri organizaciji raznih prireditev.

Z željo po dobrem sodelovanju z občani in društvi v občini Sevnica, se bomo še naprej trudili po svojih najboljših močeh in skušali organizirati čim več prireditev za naše občanke in občane.

Vabimo vas, da nas obiščete na našem sedežu in prisluhnili bomo vašim željam in predlogom za boljše in aktivnejše življenje naših občanov.

Celostna grafična podoba in logotip KŠTM Sevnica:

Celostno grafično podobo (CGP) Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM) je že ob njegovi ustanovitvi avtorsko zastavil in oblikoval akademski slikar Alojz Konec. Z njo je možno izdatno uveljaviti in utrditi Zavodovo vlogo v več nivojih kvalitetnega družabnega življenja v občini Sevnica. Skozi celostno podobo lahko logistično in komunikacijsko izoblikujemo njegovo prepoznavnost. V njej je vsebinsko in formalno vkorporirana pojavnost in očitna likovna sorodnost s samo ustanoviteljico - Občino Sevnica. Povezavo med obema znakoma predstavlja grboidna štiričrtna lipa, most med obema likovnima identitetama pa fotografija množice kot aplikacijski pozicijski dodatek. Podobo Zavoda sestavljajo tipogram, grboidna štiričrtna lipa in aplikacijski pozicijski dodatek - fotografija množice. Tako zasnovan vizualni konglomerat likovno-strokovno deluje zelo estetsko in zgovorno. Omogoča pestro razvejanost zastavljene celostne grafične podobe z najrazličnejšemi segmenti. Dopušča in vdihuje življenje najrazličnejših praktičnih izvedb aplikacij tudi v cenovno sprejemljivejših inačicah.

Daljši uradni opis znaka:

Znak Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnost Sevnica sestavljata tipogram in simbol. Tipogram je napis KŠTM s krepkimi, velikimi tiskanimi črkami. Pod njim je simbol, ki je na grb spominjajoča, stilizirana in iz štirih nezveznih črt sestavljena lipa s pticama.

Krajši uradni opis znaka:

Znak Zavoda sestavljata napis KŠTM s krepkimi, velikimi tiskanimi črkami in grboidna, stilizirana štiričrtna lipa s pticama.


Logotip KŠTM Sevnica (.pdf)
Tipogram KŠTM Sevnica (.jpg)
Pojavne inačice logotipa KŠTM Sevnica (.jpg)
Legenda logotipa in CGP KŠTM Sevnica (.jpg)
Genealogija nastanka logotipa KŠTM Sevnica (.jpg)