Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Zaposlitev mladinskega delavca

Image title
Image title
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1

Namen operacije in finančna podpora

Zaradi kadrovske podhranjenosti zavoda in kompleksnosti dela z mladimi je bila zaposlitev mladinske delavke posebnega pomena, ker je omogočila bistveno bolj kakovostno in poglobljeno delo z mladimi. Mladinski delavki je bilo omogočeno več časa za sodelovanje, pogovor in projektno delo z mladimi. Prav tako pa je ta prispevala tudi k razširitvi obstoječega programa in novih programskih aktivnosti, zlasti tistih, ki so prišle kot ideje mladih.

Od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018 sta finančno podporo omogočila Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %), in sicer skupaj v višini 11.100,00 EUR.

Cilji in rezultati operacije

Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Mladinska delavka je bila pred vključitvijo v operacijo mlada iskalka prve zaposlitve in na dan vključitve v operacijo stara od 15 do vključno 29 let. Tekom trajanja operacije je pridobila kompetence dela v skupini, komunikacijske in organizacijske kompetence.

Kratek opis operacije

Načrtovana delovna področja mladinskega delavca so vključevala naslednje aktivnosti in naloge, za katere smo imeli kot prijavitelj velike potrebe.

Med aktivnostmi je najprej potekalo načrtovanje in izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, ki imajo veliko novih in inovativnih idej, a jih sami sicer težko realizirajo. Po uspešnem pridobivanju članov posameznih skupin in raziskovanja njihovih potreb ter želja je sledilo delovanje z mladimi v skupinah in timih, pri čemer je bilo treba ubrati ustrezen pristop oz. strategijo zagotavljanja vključenosti mladih. Izoblikovanim skupinam mladih se je pod vodstvom mladinske delavke tekom uresničevanja posameznega projekta omogočilo pridobivanje kompetenc, ki jih bodo ti lahko produktivno uporabili v svojem življenju. Zaključek posameznega projekta je zajel tudi izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih, pri čemer je mladinska delavka sodelujočim nudila vso potrebno pomoč, in sicer tako v infrastrukturni podpori kot tudi v kanalih obveščanja in informiranja.

Konkretni nalogi mladinske delavke sta bili dve – oblikovanje interesnih skupin (timov), ki delajo na posamezni nalogi oz. projektu, in izdelava izvedbenega načrta za promocijo oz. širjenje rezultatov dela ter implementacija tega skupaj s posameznim timom. V okviru prve naloge je bilo treba doseči povezovanje mladih posameznikov v skupine na podlagi skupnih interesov ter prevzeti skrb za ohranjanje tega. V okviru druge naloge pa je bilo treba pripraviti načrt za vključevanje raznolikih mladih v skupine in za širjenje rezultatov dela posamezne skupine preko različnih kanalov oz. možnosti promocije.

Vse aktivnosti in naloge iz predvidenega načrta so bile izvedene v obdobju trajanja operacije.

Izpostavljeni rezultati:

  • strokovna preučitev lokalnega mladinskega okolja in obenem vzpostavitev ter delovanje raziskovalne skupine mladih, ki se organizirano in sistematično ukvarja s sevniško mladinsko problematiko,

  • priprava (trenutno še ne objavljenega) raziskovalnega poročila Položaj mladih v Občini Sevnica, ki zajema ključna področja, ki so zanimiva za mlade,

  • vzpostavitev in delovanje delovne skupine mladih za pripravo osnutka strategije za mlade, ki je ciljno naravnan v urejanje lokalnega mladinskega okolja, ter dialoga te skupine z lokalno skupnostjo,

  • vzpostavitev in delovanje informacijsko-komunikacijskega kanala, ki je mladim bližji in je bolj razvojno naravnan, tj. Facebook stran Mladi v Sevnici.

Mladinska delavka je bila po zaključku operacije, ki ji trajala od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018, v okviru iste pogodbe zaposlena še od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018, torej en mesec. Od 1. 12. 2018 naprej pa je zaposlena po novi pogodbi, ki se bo iztekla 28. 2. 2019.