Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Srebrni znak Slovenia Green Destination še uradno doma

Image title


V organizaciji Slovenske turistične organizacije in Konzorcija Slovenia Green s partnerji je 28. maja potekal Zeleni dan slovenskega turizma – osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji. Na dogodku, ki je potekal na smučišču Cerkno pred Alpsko Perlo, so bila podeljena priznanja vsem destinacijam in ponudnikom, ki so v letošnjem letu uspešno prestali ocenjevanje za pridobitev znaka v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, tudi Občini Sevnica.

Obvestila o prejemu srebrnega znaka se je Sevnica sicer razveselila že v začetku pomladi, s tem pa je bila kot turistična destinacija, skladno z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom prijazna destinacija. Svečano je bil znak županu Srečku Ocvirku in direktorici KŠTM Sevnica Mojci Pernovšek predan ob tej priložnosti s strani direktorice Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak. Dogodka se je poleg številnih gostov iz turističnega gospodarstva udeležil tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez.


Image title


Več o zeleni shemi slovenskega turizma in pridobitvi znaka

Gre za celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam.

Sevnica se je 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green, pridružila in aktivnosti pričela voditi v letu 2017. Aktivnosti za pridobitev znaka je vodila zelena skupina pod vodstvom zelenega koordinatorja Mateja Imperla z zavoda KŠTM Sevnica.

V skupini so sodelovali predstavniki zavoda KŠTM Sevnica in Turistične agencije Doživljaj Posavje, Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica, pa tudi Zavod za gozdove Slovenije, Kozjanski park in celjska območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Preko različnih aktivnosti so zbirali podatke o trajnosti sevniškega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

V procesu presoje za pridobitev certifikata oziroma znaka se je občina Sevnica kot turistična destinacija presojala skozi 117 vsebinskih vprašanj in preko 105 kazalnikov, ki so mednarodno uveljavljeni in sistematično analizirajo sedem osnovnih tematskih vsebinskih sklopov, in sicer podatke o destinaciji, destinacijski management, naravo in pokrajino, okolje in podnebje, kulturo in tradicijo, socialno klimo in poslovanje turističnih podjetij.

V Sloveniji je danes sicer skupno 37 destinacij, 19 ponudnikov nastanitev, trije naravni parki in dve agenciji, ki prisegajo na zeleno strategijo in se ponašajo z znakom Slovenia Green.