Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Strategija za mlade

V javni obravnavi je predlog Strategije za mlade v Občini Sevnica 2019–2024

 

Predlog Strategije za mlade v Občini Sevnica 2019–2024 je z današnjim dnem v javni obravnavi. Predlog lokalne strategije za mlade je pripravila delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Občine Sevnica in KŠTM Sevnica, v sodelovanju s predstavniki relevantnih deležnikov s področja mladine.

Namen priprave strateškega dokumenta je celovito in načrtno urejanje področja mladine. Vzpostavlja neprekinjeni dialog med lokalno skupnostjo, mladimi in organizacijami, ki vključujejo mlade. Vizija strategije je vzpostaviti okolje, v katerem bodo mladi radi živeli in ustvarjali.

S predlogom strategije se naslavlja naslednje teme:

  • izobraževanje,

  • zaposlovanje in podjetništvo,

  • stanovanjska politika,

  • organiziranje in informiranje,

  • politična participacija,

  • prosti čas in zdravje,

  • mobilnost.

V okviru javne obravnave je v sredo, 5. junija 2019, v Mladinskem centru Sevnica potekala predstavitev predloga strategije.

Možnost posredovanja pisnih predlogov sprememb je do vključno ponedeljka, 10. junija 2019, in sicer na e-naslov: mladi.sevnica@kstm.si.

 


  Strategija za mlade v Občini Sevnica 2019–2024 : osnutek za javno obravnavo

 


Image title
Priprava strategije za mlade

Občina Sevnica in KŠTM Sevnica sta pristopila k izdelavi Strategije za mlade v občini Sevnica za obdobje 2019–2024. Strategija za mlade je dokument, v katerem so zbrani ukrepi za mlade iz različnih področij lokalne mladinske politike, ki jih posamezna lokalna skupnost namerava izvesti v določenem obdobju.

Image title


V sklopu tega je od marca 2018 do avgusta 2018 potekalo raziskovalno delo, ki je bilo usmerjeno v preučitev sevniške mladinske problematike. Izsledki opravljenega raziskovalnega dela so dostopni v obliki izdane elektronske publikacije. Raziskovalno poročilo Položaj mladih v občini Sevnica je prispevek k večjemu razumevanju položaja mladih v občini Sevnica, ki vključuje tri aspekte, to so pogled ter stališče mladih, predstavnikov lokalnih organizacij v mladinskem sektorju in lokalne skupnosti. Sevniška mladinska problematika je bila raziskana z namenom pridobitve spoznanj, ki predstavljajo ploden temelj za razpravo in pripravo lokalne strategije za mlade, načrtovalcem in izvajalcem mladinske dejavnosti pa prek pridobitve bolj celostnega vpogleda v položaj mladih potencialno pripomore k učinkovitejši izvedbi dejavnosti. Rezultati kažejo, da so tri ključna področja prihodnjega urejanja lokalne mladinske politike sledeča: reševanje stanovanjske problematike, okrepitev organiziranih lokalnih struktur mladih in spodbujanje politične participacije mladih.

Poleg raziskovanja so v poletnih mesecih (od julija 2018 do avgusta 2018) potekale delavnice z mladimi, ki so se uspešno zaključile z dialogom med mladimi in odločevalci na lokalni ravni. Znotraj tega so bile identificirane ključne problematike lokalne mladinske politike in pridobljeni nekateri predlogi za spremembo sedanje dinamike. Pri tem so pomembno vlogo prevzeli predvsem Mladinski svet občine Sevnica (MSOS) in organizacije, ki so vanj vključene. Sodelujoče angažirane polnopravne članice MSOS so Študentski klub Sevnica, Rotaract klub Sevnica, Društvo KNOF – mladinska sekcija in Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica. Pridružene članice MSOS, ki so tozadevno ravno tako aktivno nastopile, so Zavod Kultiza, Družinski inštitut Zaupanje, Zavod Veles in Zavod Stara šola so.p.

Izvedenim delavnicam je sledila priprava splošnega vprašalnika za organizacije znotraj občine, ki vključujejo mlade (institucije, društva, sekcije društev, idr.), s pomočjo katerega so bila v oktobru in novembru 2018 pridobljena izhodišča za nadaljevanje priprave strategije. Z namenom boljšega vpogleda v posamezno organizacijo in njeno pozicijo delovanja na mladinskem področju od konca meseca januarja 2019 izvajamo neposredne pogovore s temi organizacijami. Stične točke pogovorov so: spoznavanje akterjev, njihovih načinov vključevanja mladih, pridobivanje primerov dobrih praks in predlogov za izboljšanje lokalnega mladinskega okolja.


VABILO

Če se prepoznate kot takšna organizacija in termina pogovora še vedno nismo določili, vas vabimo, da se nam čim prej oglasite na e-naslov mladi.sevnica@kstm.si, saj boste s tem pomembno pripomogli k načrtnemu soustvarjanju sevniškega mladinskega okolja v prihodnjih letih.


  Položaj mladih v občini Sevnica