Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Sevnica - Zelena destinacija

Srebrni znak Slovenia Green Destination še uradno doma

V organizaciji Slovenske turistične organizacije in Konzorcija Slovenia Green s partnerji je 28. maja potekal Zeleni dan slovenskega turizma – osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji. Na dogodku, ki je potekal na smučišču Cerkno pred Alpsko Perlo, so bila podeljena priznanja vsem destinacijam in ponudnikom, ki so v letošnjem letu uspešno prestali ocenjevanje za pridobitev znaka v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, tudi Občini Sevnica.

Obvestila o prejemu srebrnega znaka se je Sevnica sicer razveselila že v začetku pomladi, s tem pa je bila kot turistična destinacija, skladno z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom prijazna destinacija. Svečano je bil znak županu Srečku Ocvirku in direktorici KŠTM Sevnica Mojci Pernovšek predan ob tej priložnosti s strani direktorice Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak. Dogodka se je poleg številnih gostov iz turističnega gospodarstva udeležil tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez.


Image title


Več o zeleni shemi slovenskega turizma in pridobitvi znaka

Gre za celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam.

Sevnica se je 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green, pridružila in aktivnosti pričela voditi v letu 2017. Aktivnosti za pridobitev znaka je vodila zelena skupina pod vodstvom zelenega koordinatorja Mateja Imperla z zavoda KŠTM Sevnica.

V skupini so sodelovali predstavniki zavoda KŠTM Sevnica in Turistične agencije Doživljaj Posavje, Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica, pa tudi Zavod za gozdove Slovenije, Kozjanski park in celjska območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Preko različnih aktivnosti so zbirali podatke o trajnosti sevniškega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

V procesu presoje za pridobitev certifikata oziroma znaka se je občina Sevnica kot turistična destinacija presojala skozi 117 vsebinskih vprašanj in preko 105 kazalnikov, ki so mednarodno uveljavljeni in sistematično analizirajo sedem osnovnih tematskih vsebinskih sklopov, in sicer podatke o destinaciji, destinacijski management, naravo in pokrajino, okolje in podnebje, kulturo in tradicijo, socialno klimo in poslovanje turističnih podjetij.

V Sloveniji je danes sicer skupno 37 destinacij, 19 ponudnikov nastanitev, trije naravni parki in dve agenciji, ki prisegajo na zeleno strategijo in se ponašajo z znakom Slovenia Green.


Zeleno poročilo Zelene destinacije Sevnica 2019-2020

Sevnica se je pridružila destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Prek celovitega vodenega postopka bomo do konca leta pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije na področju turizma in znak Slovenia Green Destination zlate, srebrne ali bronaste barve. V prvi polovici prihodnjega leta pa bomo s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali. 

Zelena - okoljsko in družbeno odgovorna - destinacija ni zgolj projekt, naloga ali odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Ne nazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo. 

S kratko anketo želimo povabiti prebivalce občine Sevnica, da nam posredujete svoj vidik in mnenje o stanju turizma v občini Sevnica. Anketa je anonimna, v kolikor pa želite sodelovati v žrebanju za praktične nagrade, vas prosimo za pripis spodnjih podatkov. Anketo lahko izpolnite tukaj in nam jo pošljete na info@kstm.si ali na elektronski povezavi https://www.1ka.si/a/133949.

 Priponka

Image title
Image title
Image title